Provozní řády sportovišť

Beach hřiště

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti.  

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

 


II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu na hřiště. 

 


III. VSTUP DO PROSTORU BEACHOVÉHO HŘIŠTĚ

Vstup na hřiště je povolen pouze bez obuvi naboso.  

Dětem mladším 12ti let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

 


IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení hřiště.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, abych svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady na hřišti je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob. 

 


V. V PROSTORÁCH TOHOTO SPORTOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek

Vnášet sklo, nápoje a jídlo mimo vyhrazené prostory

Opravovat zařízení

Úmyslně poškozovat zařízení

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru beachového hřiště.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158 

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

Bobový trenažér

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví, řádnému a bezproblémovému užíván a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu, bezpečnostních a hygienických předpisů, jakož i pokynů obsluhy trenažéru.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu na bobový trenažér. 

III. VSTUP DO PROSTORU TRENAŽÉRU

Vstup do prostor trenažéru je na vlastní nebezpečí.
Vstup do prostoru trenažéru je povolen pouze na pokyn odpovědné osoby, která má na starosti obsluhu bobového trenažéru, a to pouze po schodech vedoucích na start. 
Vstup na dráhu odjinud je přísně zakázán.
Vstup do oblasti startu je povolen pouze posádce, která se právě připravuje na start, příp. posádce bezprostředně následující. Maximální kapacita v prostoru startu je 8 osob, včetně obsluhy sportovního zařízení.
Dětem mladším 15ti let je vstup do prostor trenažéru a jeho využití povoleno pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18ti let. 
IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pokyny pověřeného personálu, kázeň, pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení trenažéru.
Využití trenažéru je povoleno pouze pod dohledem odpovědné osoby z Českého svazu bobistů a skeletonistů, z.s.
Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, abych svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.
Pro samotné využití sportovního zařízené-trenažéru platí povinnost použití helmy.
Návštěvníci si ručí za svůj odložený majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 
Při zjištění jakékoliv závady na trenažéru je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště či odpovědné osobě bobového trenažéru. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení trenažéru a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení trenažéru, tak na majetku ostatních osob. 

V. V PROSTORÁCH TRENAŽÉRU JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek.
Vnášet sklo a konzumovat jídlo a pití mimo vyhrazené prostory.
Opravovat zařízení bez vědomí či za asistence příslušného personálu.
Úmyslně poškozovat zařízení.

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru bobového trenažéru.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen předmětnou závadu či způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.


VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

 
NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

Lezecká stěna

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt v areálu. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.


II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do prostoru lezecké stěny. 

 
III. VSTUP DO PROSTORU LEZECKÉ STĚNY

Dětem mladším 12ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

Návštěvníci mají na lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s doporučeními odborného dozoru na místě. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka. 

 
IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení lezecké stěny.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách. 

Lezení a použití samo jističů je provozovatelem povoleno pouze pod dohledem instruktora.   

Na boulderingové stěně mohou lézt současně 3 lidé, ostatní návštěvníci jsou povinni se pohybovat mimo dopadiště. 

Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. 

Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu. 

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi či provozovateli sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

 
V. V PROSTORÁCH TOHOTO SPORTOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo mimo vyhrazené prostory. 

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru tenisových kurtů.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival s.r.o., Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

 

Pumptrack

POZOR, nebezpečí úrazu! 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt v areálu. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu na pumptrack. 

III. VSTUP DO PROSTORU PUMPTRACKU

Pumptrack je určen především pro jízdu na kolech. 

Dětem mladším 12ti let je vstup na pumptrack povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

 
IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení sportoviště.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, abych svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady na pumptracku, je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit provozovateli nebo koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

Každý uživatel pumptracku je při jízdě povinen mít přilbu. Další ochranné prostředky jsou doporučeny. 

Užívání pumptracku je na vlastní nebezpečí. Uživatelé musí jízdu přizpůsobit svým schopnostem. 

Jezdi ve směru jízdy. Nejezdíš tady jenom ty – pamatuj na ostatní uživatele pumptracku. 

 
V. V PROSTORÁCH TOHOTO SPORTOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

Chodit a vstupovat na dráhu v době jízdy ostatních uživatelů. 

Kouřit, vnášet alkohol, skleněné dózy a láhve, a dále jiné nebezpečné předměty. Je přísně zakázáno jezdit a vstupovat do areálu skateparku pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

Jezdit na veškerých motorových a elektro vozidlech (motorka, motokára, motocykl, auto, čtyřkolka). 

Pumptrack nesmí být užíván: 

a) za špatných povětrnostních podmínek, 

b) je-li povrch mokrý, 

c) ve tmě, za šera nebo při špatném osvětlení, 

d) pokud je poškozen, 

e) pokud je nekompletní, 

f) pokud je uzavřený. 

Zkoušet salta, skoky a točivé triky. 


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby, které jakýmkoliv způsobem budou ostatním uživatelům dráhy překážet nebo ohrožovat jejich bezpečí, budou z areálu pumptracku okamžitě vykázané. 

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

Pumptrack smí být používán pouze k určeným účelům. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 


Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 
VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

 
NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

Skatepark

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Každý uživatel skateparku je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. Provozní doba

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do skateparku. 

III. Vstup do prostoru skateparku

Skatepark je určen především pro jízdu na skateboardech. 

Dětem mladším 12ti let je vstup do skateparku povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

Návštěvníci mají k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s doporučeními odborného dozoru na místě. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

IV. Povinnosti návštěvníků

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení sportoviště.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady na překážkách, je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit provozovateli nebo koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

Každý aktivní účastník mladší 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů). 

Každý uživatel skateparku je při jízdě povinen mít přilbu. Další ochranné prostředky jsou doporučeny. 

Užívání skateparku je na vlastní nebezpečí. Uživatelé musí jízdu přizpůsobit svým schopnostem. 

 
V. V prostorách tohoto zařízení je zakázáno:

Chodit a vstupovat na dráhu v době jízdy ostatních uživatelů. 

Vnášet překážky, které nebyly dodány nebo schváleny provozovatelem, výrobcem či organizátorem akce. 

Kouřit, vnášet alkohol, skleněné dózy a láhve, a dále jiné nebezpečné předměty. Je přísně zakázáno jezdit a vstupovat do areálu skateparku pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

Jezdit na veškerých motorových vozidlech (motorka, motokára, motocykl, auto, čtyřkolka). 

Skatepark nesmí být užíván: 

a) za špatných povětrnostních podmínek, 

b) je-li povrch mokrý, 

c) ve tmě, za šera nebo při špatném osvětlení, 

d) pokud je poškozen, 

e) pokud je nekompletní, 

f) pokud je uzavřený. 

VI. Závěrečná ustanovení

Osoby, které jakýmkoliv způsobem budou ostatním uživatelům dráhy překážet nebo ohrožovat jejich bezpečí, budou z areálu skateparku okamžitě vykázané. 

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

Skatepark smí být používán pouze k určeným účelům. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

 
Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 
VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz  

 

Šatny

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt v areálu. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do šaten. 

III. VSTUP DO ŠATEN

Vstup do šaten je povolen:

pořadateli akce Olympijského festivalu
sportovním klubům/svazům/partnerům po předchozí domluvě s provozovatelem a za doprovodu určeného šatnáře 
zaměstnancům zajišťujících provoz a údržbu areálu
Určený šatnář odpovídá za koordinaci využití šaten i za správu klíčů. V případě ztráty nebo odcizení kteréhokoliv z klíčů je tuto skutečnost šatnář povinen nahlásit koordinátorovi sportoviště.

Dětem mladším 12ti let je vstup do šaten povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení šaten.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady v šatnách je povinnost návštěvníka závadu neprodleně oznámit šatnáři. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení šaten a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení, tak na majetku ostatních osob.

V. V PROSTORÁCH ŠATEN JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo a konzumovat jídlo a pití mimo vyhrazené prostory.

Opravovat zařízení či manipulovat s rozvody vody, elektrické energie apod.

Úmyslně poškozovat vybavení a zařízení šaten.


VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit šatnáři, koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz 

 

Tenisové kurty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt v areálu. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

 
II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu na kurty. 


III. VSTUP DO PROSTORU TENISOVÝCH KURTŮ

Vstup do prostoru tenisových kurtů je povolen ve sportovní obuvi s podrážkou určenou na povrch tohoto hřiště.

Dětem mladším 12ti let je vstup na kurt povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

 
IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení tenisových kurtů.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.


V. V PROSTORÁCH TOHOTO SPORTOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo mimo vyhrazené prostory. 

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru tenisových kurtů.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz 

 

Víceúčelová sportovní hala

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do sportovní haly. 

III. VSTUP DO SPORTOVNÍ HALY

Vstup do prostoru sportovní haly je povolen pouze v čisté a vhodné sportovní obuvi. 

Dětem mladším 12ti let je vstup do haly povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení sportovní haly.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady ve sportovní hale je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportovní haly a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.

V. V PROSTORÁCH TOHOTO SPORTOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo a konzumovat jídlo a pití mimo vyhrazené prostory.

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ


Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán ze sportovní haly.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz 

 

 

 

Víceúčelové hřiště

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.


II. Provozní doba

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu na hřiště. 


III. Vstup do prostoru víceúčelového hřiště

Vstup do prostoru víceúčelového hřiště je povolen v čisté obuvi s podrážkou určenou na povrch tohoto hřiště.

Dětem mladším 12ti let je vstup na hřiště povoleno pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

 
IV. Povinnosti návštěvníků

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení víceúčelového hřiště.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady na víceúčelovém hřišti je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.


V. V prostorách tohoto zařízení je zakázáno:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo mimo vyhrazené prostory.

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

VI. Závěrečná ustanovení

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru víceúčelového hřiště.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz 

 

 

 

Vzpěračská hala

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.


II. Provozní doba

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do haly. 

 
III. Vstup do prostoru vzpěračské haly

Vstup do prostoru vzpěračské haly je povolen v čisté obuvi.

Dětem mladším 12ti let je vstup do haly povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 


IV. Povinnosti návštěvníků

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení vzpěračské haly.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení haly a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení haly, tak na majetku ostatních osob.

 
V. V prostorách tohoto zařízení je zakázáno:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo mimo vyhrazené prostory.

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

VI. Závěrečná ustanovení

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru vzpěračské haly.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz 

 

Vodní sporty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do areálu. 


III. VSTUP NA VODNÍ PLOCHU SLEPÉHO RAMENE

Jízda na vodě je povolena pouze pod dohledem instruktora. 

Vstup na vodní plochu slepého ramene je pouze na vlastní nebezpečí.

Dětem mladším 12ti let je vstup na vodní plochu slepého ramene povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let nebo pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost. 

Každý, kdo chce absolvovat jízdu na vodě musí být plavec a nosit ochranné pomůcky jako je např. plovací vesta. 

Návštěvníci mají k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s doporučeními odborného dozoru na místě. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka. 


IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady, je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit provozovateli nebo koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

V. V PROSTORÁCH JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Znečišťovat životní prostředí.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo. 

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvníkovi, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, nebude umožněno zapůjčení příslušného sportovního vybavení. 

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 

 
Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 
VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

Workout hřiště/Venkovní hřiště

POZOR, nebezpečí úrazu! 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt na sportovišti. 

Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu a bezpečnostních a hygienických předpisů.

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle–čtvrtek 09:00 – 19:00 hodin

pátek–sobota 09:00 – 20:00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje nárok na změnu provozní doby. Informace o případných změnách provozní doby bude vyvěšena u vstupu do areálu. 

III. VSTUP DO PROSTORU WORKOUT/VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ

Vstup na workout/venkovní hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.

Dětem mladším 15ti let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

Cvičební stroje jsou určeny osobám starších 15ti let, s minimální výškou 140 cm. 

Nosnost a zatížení jednotlivých zařízení je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg. 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dodržovat pořádek, čistotu a nepoškozovat úmyslně zařízení hřiště.

Dbát o vlastní bezpečnost a jednat tak, aby svým počínáním neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních osob.

Použití tyčí a provozu na šplh je dovoleno po žlutočerné terče ve výšce 3m. Použití tyčí a provozu nad terči není povoleno bez dohledu provozovatele areálu či odpovědné osoby za sportoviště. 

Návštěvníci si ručí za své odložené svršky a ostatní majetek. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

Při zjištění jakékoliv závady na sportovišti, je povinnost návštěvníka přerušit sportovní aktivity a závadu neprodleně oznámit provozovateli nebo koordinátorovi sportoviště. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportoviště a popřípadě uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sportoviště, tak na majetku ostatních osob.

V. V PROSTORÁCH TRENAŽÉRU JE ZAKÁZÁNO:

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Kouřit, užívat alkoholických nápojů a omamných látek.

Vnášet sklo, nápoje a jídlo. 

Opravovat zařízení.

Úmyslně poškozovat zařízení.

Workout/venkovní hřiště nesmí být užíváno: 

a) za špatných povětrnostních podmínek, 

b) je-li povrch mokrý, 

c) ve tmě, za šera nebo při špatném osvětlení, 

d) pokud je poškozeno, 

e) pokud je nekompletní, 

f) pokud je uzavřené. 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvník, který nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu, bude vykázán z prostoru hřiště.

Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo jiné poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že návštěvník si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením provozního řádu pro návštěvníky. 

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovišti či újmě návštěvníka, je tento povinen způsobenou škodu nahlásit koordinátorovi sportoviště nebo nejbližšímu členovi ochranné služby a sepsat zápis do knihy služeb s uvedením veškerých skutečností. Pokud nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy návštěvníka, nemůže provozovatel areálu poskytnout poškozenému případně vymáhanou náhradu škody. 

První pomoc poskytne odpovědná osoba v areálu, která zajistí případné přivolání lékařské pomoci. 


Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.


VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

732789198 INFOLINKA SECURITY PRAHA

732789249 INFOLINKA SECURITY BRNO

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz