Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro rezervační systém sportovišť v rámci Olympijských festivalů 2018

Olympic Festival s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 280234
sídlo: Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 06323375
zastoupená: Mgr. Petrem Graclíkem, jednatelem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Olympic Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06323375 (dále také jen „poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě vyplnění rezervačního formuláře (dále také jen „rezervace“) fyzickou osobou (dále také jen „uživatel“), a to prostřednictvím internetového rezervačního systému poskytovatele. Rezervační systém je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.olympijskyfestival.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jen „rezervačním systém“).

1.2. Rezervační systém umožňuje uživatelům realizovat online rezervace sportovišť v Olympijských festivalech konaných v termínu 9. - 25. 2. 2018 v Brně a v Ostravě (dále také jen „Olympijské festivaly“).

1.3. Poskytovatel je obchodní společností, založenou a 100% vlastněnou Českým olympijským výborem, který je organizátorem Olympijských festivalů.

1.4. Uživatel je osoba využívající rezervační systém sportovišť v Olympijských festivalech.

1.5. Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové obchodní podmínky jsou vůči uživatelům účinné okamžikem oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. REZERVACE A ČERPÁNÍ SLUŽEB

2.1. Uživatel je oprávněn provádět rezervaci bez registrace. Je však povinen uvést jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo pro potvrzení rezervace.

2.2. Uživatel může být na sportovišti vyzván k prokázání své identity dle údajů uvedených při registraci.

2.3. Rezervace je platná v případě, že byla uhrazena.

2.4. Po provedení rezervace uživatel obdrží e-mail s informacemi k rezervaci a potvrzující SMS.

2.5. Uživatel je povinen se dostavit na sportoviště minimálně 10 minut před začátkem rezervace a nahlásit se personálu zajišťujícímu sportovní program na daném sportovišti.

2.6. Uživatel je povinen respektovat provozní řád každého sportoviště.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Uživatel uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených při rezervaci. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele výlučně pro potřebu poskytování konkrétních služeb v rámci jednotlivých sportovišť a výlučně po dobu konání Olympijských festivalů.

4. CENA REZERVACE A PLATBA

4.1. Rezervace sportovišť jsou zpoplatněny dle ceníku uvedeného na webové stránce www.olympijskyfestival.cz. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

4.2. Na ceny uvedené na webové stránce se nevztahují žádné slevy.

4.3. Platbu rezervace je možné provést prostřednictvím platební brány GP webpay.

5. ZRUŠENÍ REZERVACE A VRÁCENÍ REZERVAČNÍHO POPLATKU

5.1. Zrušení rezervace je možné uskutečnit přes internet prostřednictvím rezervačního systému.

5.2. Rezervace může být zrušena nejpozději 30 minut před začátkem rezervace, poté již není možné rezervaci zrušit.

5.3. V případě, že rezervace byla včas zrušena, bude rezervační poplatek vrácen uživateli v plné výši, a to do 14 dnů od zrušení rezervace.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci zrušit rezervaci na dané sportoviště. V takovém případě vrací poskytovatel celou částku všem rezervovaným uživatelům.

6. REKLAMACE

6.1. Reklamace ze strany uživatelů jsou vyřizovány e-mailem na adrese olympijskyfestival‌‌M‌‌olympic.cz, případně osobně přímo u sportoviště v Olympijských festivalech.

 

Praha 9. ledna 2018

Mgr. Petr Graclík
Olympic Festival s.r.o.
jednatel

Souhlasím
###message