Kupte si už nyní

Provozní řády sportovišť

BĚŽECKÝ AREÁL

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky běžeckého oválu zřízeného v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

 

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k běžeckému areálu nacházejícímu se v OF včetně prostor tvořících nejbližší okolí běžeckého areálu (dále jen „běžecký areál“) a při využití běžeckého okruhu v běžeckém areálu (dále jen „běžecký okruh“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je běžecký areál vyhrazen pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou běžecký okruh užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je běžecký areál otevřen plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu běžeckého areálu, omezit dobu pro provoz běžeckého areálu nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu běžeckého areálu zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu běžeckého kruhu určené rozhodnutím obsluhy běžeckého areálu.

 

III. VSTUP DO PROSTORU BĚŽECKÉHO OKRUHU

 

Na běžecký okruh je povolen vstup pouze na běžeckých lyžích. V případě vstupu na běžeckých lyžích z půjčovny běžeckého vybavení umístěné v OF je takový vstup povolen pouze s potvrzením vydaným touto půjčovnou ve formě stanovené pořadatelem.

 

Počet návštěvníků běžeckého areálu je limitován počtem osob, který určí obsluha běžeckého areálu s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry v běžeckém areálu.

 

Ze vstupu na běžecký okruh se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na běžeckém okruhu nebo v jeho těsné blízkosti.

 

Návštěvníci běžeckého okruhu dbají pokynů obsluhy běžeckého areálu. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy běžeckého areálu budou návštěvníci z běžeckého areálu vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

 

Návštěvníci vstupem do prostor běžeckého okruhu potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Na běžeckém okruhu se běžkuje po směru určeném obsluhou běžeckého areálu.

 

Návštěvníci běžeckého okruhu jsou povinni dodržovat pořádek na běžeckém okruhu a v prostorách běžeckého areálu.

Návštěvníci běžkařského okruhu provozují běžkování na vlastní riziko, bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

 

V. V PROSTORÁCH BĚŽECKÉHO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

Házet po sobě sněhem, sundávat běžky na běžeckém okruhu, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití běžeckého okruhu.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje s výjimkou nealkoholických nápojů v plastové láhvi.

Po dobu pohybu rolby po běžeckém okruhu je přísně zakázáno na trať běžeckého okruhu vstupovat.

 

Návštěvníci nesmí vstupovat na běžecký okruh v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese

pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze běžeckého okruhu.

 

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

 

Návštěvníci běžeckého areálu jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

 

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

BIATLONOVÁ STŘELNICE

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky biatlonové střelnice zřízené v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“). 

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k biatlonové střelnici včetně prostor tvořících jejich nejbližší okolí nacházejícímu se v OF (dále jen „biatlonová střelnice“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je biatlonová střelnice primárně vyhrazena pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou biatlonovou střelnici užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je biatlonová střelnice otevřena plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu biatlonové střelnice, omezit dobu pro provoz biatlonové střelnice nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu biatlonové střelnice zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu biatlonové střelnice určené rozhodnutím obsluhy biatlonové střelnice.

 

III. VSTUP DO PROSTORU BIATLONOVÉ STŘELNICE

 

Na biatlonovou střelnici je povolen vstup pouze, pokud je přítomna obsluha biatlonové střelnice.

Počet návštěvníků na biatlonové střelnici je limitován počtem osob, který určí obsluha biatlonové střelnice s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry na biatlonové střelnici.

Ze vstupu na biatlonovou střelnici se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na biatlonové střelnici nebo v její těsné blízkosti.

Návštěvníci vstupem na biatlonovou střelnici potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

Návštěvníci biatlonové střelnice dbají pokynů obsluhy biatlonové střelnice. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy biatlonové střelnice budou návštěvníci z biatlonové střelnice vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

Návštěvníci biatlonové střelnice jsou povinni dodržovat pořádek na biatlonové střelnici a v okolních prostorách.

Návštěvníci biatlonové střelnice provozují aktivitu na vlastní riziko, bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

 

V. V PROSTORÁCH BIATLONOVÉ STŘELNICE JE ZAKÁZÁNO

 

provádět činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití biatlonové střelnice.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje s výjimkou nealkoholických nápojů v plastové láhvi.

Po dobu pohybu rolby na ledové ploše je přísně zakázáno na ledovou plochu vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat do prostoru biatlonové střelnice v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze biatlonové střelnice.

 

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků biatlonové střelnice odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

 

Návštěvníci biatlonové střelnice jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

 

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

CURLINGOVÁ PLOCHA

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky curlingové plochy zřízené v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

 

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do Olympijského parku a využívajících zařízení umístěná v Olympijském parku (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v Olympijském parku, a to konkrétně ve vztahu k bruslařské ledové ploše a ledovému koridoru včetně prostor tvořících jejich nejbližší okolí nacházejícímu se v Olympijském parku (dále jen „curlingová plocha“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je curlingová plocha vyhrazena pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou curlingovou plochu užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je curlingová plocha otevřena plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu curlingové plochy, omezit dobu pro provoz curlingové plochy nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu curlingové plochy zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu curlingové plochy určené rozhodnutím obsluhy curlingové plochy.

 

III. VSTUP DO PROSTORU CURLINGOVÉ PLOCHY

Na curlingovou plochu je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi.

 

Vstup dětí do 15ti let je možný pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let), jež za ně nese odpovědnost a dbá na jejich bezpečí.

Počet návštěvníků na curlingové ploše je limitován počtem osob, který určí obsluha curlingové plochy s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry na curlingové ploše. Neurčí-li obsluha jinak, počet hráčů na jedné dráze je omezen na 10 + instruktor.

Ze vstupu na curlingovou plochu se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na curlingové ploše nebo v její těsné blízkosti.

Návštěvníci curlingové plochy dbají pokynů obsluhy curlingové plochy. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy curlingové plochy budou návštěvníci z curlingové plochy vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu Olympijského parku, a to bez náhrady vstupného.

Návštěvníci vstupem na curlingovou plochu potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návštěvníci curlingové plochy jsou povinni dodržovat pořádek na curlingové ploše a v okolních prostorách.

Návštěvníci curlingové plochy provozují danou činnost na vlastní riziko, bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

 

V. V PROSTORÁCH CURLINGOVÉ PLOCHY JE ZAKÁZÁNO

Zvedat kameny z ledu, nenechávat slidy (podložky) volně na ledové ploše, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití curlingové plochy.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje nebo jakékoliv skleněné nádoby. Nealkoholické nápoje v uzavřených plastových lahvích je možné odkládat a užívat pouze ve vymezené části vedle curlingové plochy.

Po dobu pohybu stroje úpravu curlingové plochy je přísně zakázáno na curlingovou plochu vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat na curlingovou plochu v době ukázek curlingové hry exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze curlingové plochy.

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků curlingové plochy odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

Návštěvníci curlingové jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

 

                                  

 

HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky hřiště s ledovou plochou zřízeného v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k hřišti s ledovou plochou včetně prostor tvořících jeho nejbližší okolí nacházejícímu se v OF (dále jen „hřiště s ledovou plochou“ nebo „ledová plocha“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - neděle  9:00 – 22:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je hřiště s ledovou plochou primárně vyhrazeno pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou hřiště s ledovou plochou užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je hřiště s ledovou plochou otevřeno plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu hřiště s ledovou plochou, omezit dobu pro provoz hřiště s ledovou plochou nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu hřiště s ledovou plochou zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu hřiště s ledovou plochou určené rozhodnutím obsluhy hřiště s ledovou plochou.

 

III. VSTUP DO PROSTORU HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU

Na hřiště s ledovou plochou je povolen vstup pouze na bruslích.

Vstup dětí ve věku do 6 let je na ledovou plochu dovolený pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.

Počet návštěvníků na hřišti s ledovou plochou je limitován počtem osob, který určí obsluha ledové plochy s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry na ledové ploše.

Ze vstupu na hřiště s ledovou plochou se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na hřišti s ledovou plochou nebo v jeho těsné blízkosti.

Vstup na ledovou plochu je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníka.

Návštěvníci vstupem na hřiště s ledovou plochou potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návštěvníci hřiště s ledovou plochou jsou povinni:

a)      zdržovat se jakýchkoliv činností, které omezují, obtěžují anebo ruší ostatní návštěvníky ledové plochy (jako např. sedání si na mantinely apod.)

b)     při jakékoliv manipulaci s bruslemi stejně jako při jakémkoliv pohybu s obutými bruslemi věnovat mimořádnou pozornost a v maximální míře se vyhýbat jakékoliv situaci či konání, kde by svým konáním či nekonáním mohli, jakkoliv ohrozit nebo zranit jakoukoliv osobu, případně poškodit majetek návštěvníka ledové plochy, resp. majetek jakékoliv jiné právnické nebo fyzické osoby.

Návštěvník ledové plochy je povinný zvolit při používání ledové plochy takové ošacení a výbavu, aby v závislosti na svých schopnostech, v maximální možné míře, chránil sebe a ostatní návštěvníky ledové plochy. Pořadatel doporučuje dětem do 15-ti let používat chrániče a ochranné přilby.

Návštěvníci ledové plochy jsou povinni se chovat přiměřeně svým schopnostem a vyhýbat se situacím, ve kterých by jejich případná nižší úroveň zvládnutí pohybu na bruslích mohla, jakkoliv ohrozit nebo bezdůvodně omezit jiné návštěvníky.

Návštěvníci ledové plochy dbají pokynů obsluhy ledové plochy. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy ledové plochy budou návštěvníci z ledové plochy vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

Návštěvníci ledové plochy jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu na ledové ploše a v okolních prostorách.

Návštěvník ledové plochy je povinný v případě poškození vybavení hřiště s ledovou plochou anebo znečištění prostorů kluziště, či vlastní vinnou anebo vinnou jiných návštěvníků ledové plochy, případně vinnou dítěte, za které návštěvník zodpovídá, o tomto okamžitě informovat pořadatele či koordinátora sportoviště.

 

V. V PROSTORÁCH LEDOVÉ PLOCHY JE ZAKÁZÁNO

 

Házet po sobě sněhem, sundávat brusle, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití ledové plochy.

Sedět na mantinelech ledové plochy a přelézat mantinely. Vstup na ledovou plochu a odchod z ní je možný pouze vyznačenými vstupy/výstupy.

Používat jakékoliv sportovní nářadí mimo bruslí (např. hokejky, puk apod.) bez předchozího souhlasu pořadatele.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje a pohybovat se se skleněnými láhvemi, sklenicemi apod.

Po dobu pohybu rolby na ledové ploše je přísně zakázáno na ledovou plochu vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat na ledovou plochu v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze ledové plochy.

 

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků ledové plochy odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

Návštěvníci ledové plochy jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

V případě, že v důsledku konání či nekonání návštěvníka vznikne jakákoliv škoda nebo újma, zodpovědnost návštěvníka se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

BRUSLAŘSKÁ LEDOVÁ PLOCHA – LEDOVÝ KORIDOR

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky bruslařské ledové plochy a ledového koridoru zřízeného v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k bruslařské ledové ploše a ledovému koridoru včetně prostor tvořících jejich nejbližší okolí nacházejícímu se v OF (dále jen „ledová plocha“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je ledová plocha primárně vyhrazena pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou ledovou plochu užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je ledová plocha otevřena plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu ledové plochy, omezit dobu pro provoz ledové plochy nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu ledové plochy zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu ledové plochy určené rozhodnutím obsluhy ledové plochy.

 

III. VSTUP DO PROSTORU LEDOVÉ PLOCHY

Na ledovou plochu je povolen vstup pouze na bruslích. Na ledovou plochu je zakázáno vstupovat s hokejkou, pukem či jiným pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem.

Počet návštěvníků na ledové ploše je limitován počtem osob, který určí obsluha ledové plochy s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry na ledové ploše.

Ze vstupu na ledovou plochu se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na ledové ploše nebo v její těsné blízkosti.

Návštěvníci vstupem na ledovou plochu potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návštěvníci ledové plochy dbají pokynů obsluhy ledové plochy. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy ledové plochy budou návštěvníci z ledové plochy vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

 

Na ledové ploše se bruslí po směru určeném obsluhou ledové plochy. Na ledovém koridoru jsou návštěvníci povinni řídit se dopravním značením a dodržovat jednosměrný provoz.

Návštěvníci ledové plochy jsou povinni dodržovat pořádek na ledové ploše a v okolních prostorách.

Návštěvníci ledové plochy provozují bruslení na vlastní riziko, bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

 

V. V PROSTORÁCH LEDOVÉ PLOCHY JE ZAKÁZÁNO

Házet po sobě sněhem, sundávat brusle, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití ledové plochy.

Sedět na mantinelech ledové plochy a přelézat mantinely. Vstup na ledovou plochu a odchod z ní je možný pouze vyznačenými vstupy/výstupy.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje.

Po dobu pohybu rolby na ledové ploše je přísně zakázáno na ledovou plochu vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat na ledovou plochu v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze ledové plochy.

 

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků ledové plochy odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

Návštěvníci ledové plochy jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

 

 

 

 

 

                                           

 

SKOKANSKÝ MŮSTEK

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky skokanského můstku zřízeného v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k skokanskému můstku včetně prostor tvořících jeho nejbližší okolí nacházejícímu se v OF (dále jen „skokanský můstek“).

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je skokanský můstek primárně vyhrazen pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou skokanský můstek užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je skokanský můstek otevřen plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu skokanského můstku, omezit dobu pro provoz skokanského můstku nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu skokanského můstku zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu skokanského můstku určené rozhodnutím obsluhy skokanského můstku.

 

III. VSTUP DO PROSTORU SKOKANSKÉHO MŮSTKU

Na skokanský můstek je povolen vstup pouze dětem ve věku 6 – 15 let za podmínek, že děti umí lyžovat a brzdit na lyžích.

Každý skokan musí být vybaven řádně upnutou helmou, rukavicemi, sportovním oblečením a správně seřízeným vázáním na lyžích.

Písemný souhlas zákonného zástupce dítěte zajistí provozovatel.

Počet návštěvníků na skokanském můstku je limitován počtem osob, který určí obsluha skokanského můstku s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry na skokanském můstku.

Ze vstupu na skokanský můstek se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na skokanském můstku nebo v jeho těsné blízkosti.

Návštěvníci vstupem na skokanský můstek potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návštěvníci skokanského můstku dbají pokynů obsluhy skokanského můstku. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy skokanského můstku budou návštěvníci z prostor skokanského můstku vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

Návštěvníci skokanského můstku jsou povinni dodržovat pořádek na sportovišti a v okolních prostorách.

 

V. V PROSTORÁCH SKOKANSKÉHO MŮSTKU JE ZAKÁZÁNO

Házet po sobě sněhem, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití skokanského můstku.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje.

Při úpravě povrchu skokanského můstku je přísně zakázáno na plochu skokanského můstku vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat na dopadovou plochu skokanského můstku či na skokanský můstek v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvníci skokanského můstku provozují skoky na lyžích na vlastní nebezpečí a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze skokanského můstku.

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků skokanského můstku odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

Návštěvníci skokanského můstku jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt: olympijskyfestival@olympic.cz

 

 

 

 

                                           

 

SNOWPARK

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Olympic Festival s.r.o., IČO: 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 280234 za přispění spolku Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: L 4600 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla pro návštěvníky snowparku zřízeného v rámci olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky, Lazaretní, 615 00 Brno-Židenice Česká republika, od 4.2.2022 do 20.2.2022, označeného jako „Olympijský festival“ (dále jen „OF“).

Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do OF a využívajících zařízení umístěná v OF (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v OF, a to konkrétně ve vztahu k snowparku včetně prostor tvořících jeho nejbližší okolí (dále jen „snowpark“), jehož součástí je snowboard zóna (dále jen „snowboard zóna“), nacházejícímu se v OF.

 

II. PROVOZNÍ DOBA

neděle – čtvrtek                 9:00 - 18:00

pátek - sobota                    9:00 – 19:00

 

Ve všední den od 9:30 do 13:15 hod. je snowpark primárně vyhrazen pro základní školy vybrané pořadatelem, jejichž žáci budou snowpark užívat podle rozpisu vyhotoveného pořadatelem, popř. podle dohody s pořadatelem.

Ostatní dny a určenou denní dobu je snowpark otevřen plně pro veřejnost zdržující se v OF v souladu s návštěvním řádem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu snowparku/snowboard zóny, omezit dobu pro provoz snowparku/snowboard zóny nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba provozu snowparku/snowboard zóny zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu plochy určené rozhodnutím obsluhy ledové plochy.

Zájemci o návštěvu snowparku mají možnost výpůjčky (nájmu) sportovního vybavení po předložení dokladu totožnosti za podmínek uvedených v půjčovním řádu.

 

III. VSTUP DO PROSTORU SNOWPARKU/SNOWBOARD ZÓNY

Do snowboard zóny je povolen vstup pouze na označených místech, na snowboardu či lyžích a v helmě. Pro přístup do horní části snowboard zóny návštěvníci využijí přístupové schody.

Počet návštěvníků snowboard zóny je limitován počtem osob, který určí obsluha snowboard zóny s ohledem na bezpečnost a aktuální poměry ve snowboard zóně.

Ze vstupu do snowboard zóny se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se ve snowboard zóně nebo v jeho těsné blízkosti.

Návštěvníci snowboard zóny dbají pokynů obsluhy snowboard zóny. V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy snowboard zóny budou návštěvníci ze snowboard zóny vykázáni, přičemž mohou být vykázání i z areálu OF, a to bez náhrady vstupného.

Návštěvníci vstupem do snowparku/snowboard zóny potvrzují, že jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.

 

IV. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Ve snowboard zóně se jezdí podle pokynů obsluhy snowboard zóny. Návštěvníci se zejména budou rozjíždět na pokyn obsluhy snowboard zóny (startéra), nebudou zastavovat pod překážkami na snowboard zóně, budou sjíždět až na konec snowboard zóny, nebudou stát v dojezdu.  

Návštěvníci snowparku/snowboard zóny jsou povinni dodržovat pořádek na snowboard zóně a v okolních prostorách.

Návštěvníci do snowboard zóny vstupují na vlastní riziko, respektují své dovednosti, chovají se bezpečně a ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým dětem.

 

V. V PROSTORÁCH SNOWPARKU/SNOWBOARD ZÓNY JE ZAKÁZÁNO

Házet po sobě sněhem, sundávat snowboard, jakožto provádět i další činnosti, které by mohly ohrožovat pořadatele, resp. jím pověřené osoby, a další návštěvníky při využití snowboard zóny.

Kouřit a odhazovat odpadky.

Vnášet potraviny a nápoje.

Po dobu pohybu rolby ve snowparku/snowboard zóně, popř. při jiných úpravách, je přísně zakázáno do snowparku/snowboard zóny vstupovat.

Návštěvníci nesmí vstupovat do snowboard zóny v době exhibičních závodů, jejichž čas určí pořadatel. Aktuální program sportoviště bude vyvěšen na internetových stránkách Olympijského festivalu.

 

VI. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, nenese pořadatel žádnou odpovědnost a za škody plně odpovídá osoba, které nedodržením svých povinností škodu způsobila. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u pořadatele. Každý úraz je nutné hlásit obsluze snowparku/snowboard zóny.

Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků snowparku/snowboard zóny odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.

Návštěvníci snowparku/snowboard zóny jsou povinni řídit se vedle pravidel tohoto provozního řádu i pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem.

Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

 

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

NOUZOVÉ VOLÁNÍ:

Integrovaný záchranný systém: 112

Hasičský záchranný sbor ČR: 150

Zdravotnická záchranná služba ČR: 155

Policie ČR: 158

703 671 917 INFOLINKA SECURITY BRNO

 

Provozovatel: Olympic festival, Benešovská 6, 110 00 Praha. Kontakt