Kupte si už nyní

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro rezervační systém, popř. přímý nákup vstupu a užívání sportovišť v rámci Olympijského festivalu Paříž 2024 a zásady ochrany osobních údajů.

Olympic Festival s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 280234
sídlo: Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 06323375
zastoupená: Mgr. Petrem Graclíkem, jednatelem

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky společnosti Olympic Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06323375 (dále také jen „poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě vyplnění rezervačního formuláře (dále také jen „rezervace“) fyzickou osobou (dále také jen „uživatel“), a to prostřednictvím internetového rezervačního systému poskytovatele pro vstup uživatele do areálu, rezervaci ubytování v areálu a rezervaci sportovišť v Olympijském festivalu konaném v termínu 26.7..  - 11. 8. 2024 u jezera Most (dále také jen „Olympijský festival“). Rezervační systém je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.olympijskyfestival.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jen „rezervačním systém“). Tyto obchodní podmínky upravují také vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě zakoupení nebo získání vstupenky pro fyzickou osobu/uživatele, a to prostřednictvím pokladního systému poskytovatele přímo při vstupu do areálu Olympijského festivalu.

1.2.   Poskytovatel, jakožto organizátor Olympijských festivalů, je obchodní společností, založenou a 100% vlastněnou spolkem Českým olympijským výborem, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČ: 48546607, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4600.

1.3.   Uživatel je osoba využívající rezervační systém vstupu do Olympijského festivalu a /nebo ubytování v areálu a/nebo užívání sportovišť v Olympijském festivalu. Uživatelem je i osoba, která si zakoupila nebo získala vstupenku přímo na pokladně při vstupu do areálu Olympijského festivalu.

1.4.   Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové obchodní podmínky jsou vůči uživatelům účinné okamžikem oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.   Poskytovatel si vyhrazuje právo, že rezervační systém s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení nemusí být dostupný nepřetržitě.

2.     REZERVACE, NÁKUP VSTUPENEK A UBYTOVÁNÍ A ČERPÁNÍ SLUŽEB

2.1.   Uživatel je oprávněn provádět rezervaci bez registrace. Je však povinen uvést jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo pro potvrzení internetové rezervace. Rezervační systém umožňuje provést rezervaci i pro dalších 8 (osm) osob vedle uživatele nejpozději 30 minut před vstupem do areálu. Poskytovatel neodpovídá za chybné údaje zadané uživatelem při uzavírání internetových rezervací (jméno, příjmení, email, telefonní číslo, datum, čas a místo rezervace). V případě zájmu o hromadné rezervace nebo nákup vstupenek do areálu prosíme kontaktujte poskytovatele emailem na adrese olympijskyfestival@olympic.cz.

2.2.   Rezervace je platná v případě, že byla uhrazena, pokud je zpoplatněna, nebo pokud přijde uživateli vstupenka obsahující QR kód pro vstup do areálu Olympijského festivalu a na rezervovaná sportoviště nebo voucher na ubytování v areálu obsahující QR kód.

2.3.   Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou uživateli v důsledku technického výpadku služeb poskytovaných poskytovateli internetových či telekomunikačních služeb a příslušné platební brány. Veškeré nároky uživatele takto vzniklé je třeba vždy uplatnit u daného poskytovatele služby. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a banky, která uživateli vydala platební kartu.

2.4.   Po provedení rezervace a zaplacení (pokud je rezervace zpoplatněna) uživatel obdrží e-mail s informacemi k rezervaci a vstupenku/voucher ve formátu pdf obsahující QR kód.

2.5.   Obyvatelé města Most a přilehlých vesnic Bečov, Belušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice, zaměstnanci Magistrátu města Most, Krajského úřadu Ústeckého kraje a s. p. Diamo mají nárok na zvýhodněné vstupné. Zvýhodněné vstupné lze zakoupit pouze přes internetovou rezervaci a splnění nároku bude kontrolováno při vstupu do Olympijského festivalu prokázáním dokladu totožnosti nebo zaměstnaneckou kartou.

2.6.   Uživatel je oprávněn při volné kapacitě Olympijských festivalů zakoupit si vstupenku nebo v případě, že se jedná o vstupenku, která není zpoplatněna, vyzvednout si vstupenku do areálu přímo na pokladně před vstupem do areálu Olympijských festivalů, popř. si zde rezervovat sportoviště. Uživatel je oprávněn k zakoupení či vyzvednutí si maximálně dalších 8 (osm) vstupenek. Při zakoupení/vyzvednutí vstupenky přímo na pokladně před vstupem do areálu se doporučuje vstoupit do areálu Olympijského festivalu co nejdříve po jejím zakoupení/získání na pokladně. V případě pozdějšího vstupu do areálu nemusí být návštěvník kvůli naplnění kapacity Olympijského festivalu do areálu a/nebo na sportoviště vpuštěn.

2.7.   Provedením a dokončením rezervace, zakoupením, resp. vyzvednutím vstupenky nebo voucheru se uživatel zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, Návštěvní řád, provozní řády pro jednotlivá sportoviště, pokyny poskytovatele a pořadatelské služby a obecně závazné právní předpisy. Pro případ porušení si poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zrušit rezervaci vstupenky nebo ubytování a uplatnit nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, přijmout opatření a uplatnit další příslušné nároky, které vzniknou porušením uvedených podmínek a právních předpisů.

2.8.   Uživatel se před vstupem do areálu Olympijského festivalu nebo na sportoviště prokáže vstupenkou vybavenou QR kódem v tištěné nebo elektronické podobě na mobilním zařízení. Pro vstup do stanového městečka se uživatel musí prokázat platným voucherem na ubytování. Platnou vstupenku/voucher je uživatel povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy Olympijského festivalu; v případě, že uživatel není schopen prokázat se platnou vstupenkou/voucherem, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady. Poskytovatel má právo požadovat od uživatele i doklad totožnosti k prokázání identity dle údajů uvedených při registraci. V případě neprokázání splnění těchto podmínek, nebo pokud osoba vstupující do Olympijského festivalu vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného infekčního onemocnění, je poskytovatel povinen takovou osobu do prostor Olympijského festivalu nevpustit. Vstupenka s QR kódem je nepřenosná a vztahuje se na ni zákaz opětovného prodeje třetím osobám. Po opuštění prostoru Olympijského festivalu pozbývá vstupenka platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do Olympijského festivalu a/nebo na sportoviště. Vstupenka je cenina a jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za přestupek či trestný čin. Vstupenku ani voucher NEKOPÍRUJTE! Vstupenka/voucher obsahuje jedinečný QR kód, který opravňuje ke vstupu do prostoru Olympijského festivalu a/nebo na sportoviště jen jednou a jen při prvním použití. V případě kopírování vstupenky se držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostor Olympijského festivalu a/nebo na sportoviště, a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo kopírováním vstupenky.

2.9.   Uživatel je povinen se dostavit ke vstupu do areálu Olympijského festivalu minimálně 15 minut před zamýšleným vstupem do areálu k provedení vstupní kontroly. V případě rezervace jednotlivých sportovišť je uživatel povinen se dostavit na sportoviště minimálně 10 minut před začátkem rezervace a nahlásit se personálu zajišťujícímu sportovní program na daném sportovišti. V případě pozdějšího příchodu nemusí být uživatel do areálu a/nebo na sportoviště vpuštěn.

2.10.  Uživatel je povinen respektovat provozní řád stanového městečka a každého sportoviště. V případě, že má stanové městečko/sportoviště k dispozici šatny, sprchy a sociální zařízení, je oprávněn je využít za podmínek uvedených v provozním řádu.

3.     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.   Uživatel prohlašuje, že se před rezervací či před zakoupením, resp. vyzvednutím vstupenky, na pokladně areálu důkladně seznámil se zněním těchto zásad ochrany osobních údajů a prohlašuje, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Zaškrtnutím políčka „Souhlas s GDPR“ při elektronické rezervaci potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Při získání vstupenky/voucheru jinak než elektronickou rezervací, vstupem do areálu uživatel potvrzuje svůj souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů dostupných na www.olympijskyfestival.cz  a v těchto podmínkách.

3.2.   Uživatel je tímto seznámen s povinnostmi poskytovatele jako správce, uložené mu zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a současně také pravidly postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů u poskytovatele, jako provozovatele Olympijského festivalu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vše obecně známo jako „Nařízení o GDPR“, nebo jen „GDPR“.

3.3.   Uživatel dává výslovně souhlas, aby poskytovatel zpracovával poskytnuté údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů poskytovatele, pro plnění povinností stanovených státními orgány v případě výskytu onemocnění covid-19 nebo se souhlasem uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

3.4.   Důvodem zpracování v čl. 3.3. uvedených osobních údajů je zejména možnost provedení rezervace, za účelem splnění smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem (včetně např. vyřízení reklamace), při legitimování návštěvníků (kontrola vstupu zdarma) a při kontrole bezinfekčnosti a řešení s tím souvisejících hygienických opatření. Poskytnuté osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem · komunikace nezbytné v souvislosti s administrací rezervace · zlepšení kvality našich služeb · plnění zákonných povinností (např. dle zákona o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů, o účetnictví apod.) · k marketingovým účelům poskytovatele, společnosti Česká olympijská a.s., IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ: 48546607 (včetně pořizování a zveřejňování fotografických a audiovizuálních záznamů z Olympijského festivalu, které mohou zachycovat uživatele, pořizovaných z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele) · zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran (konkrétně společnosti Česká olympijská a.s., IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ: 48546607). Uživatel tedy souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze poskytovatele, aby mohl být informován o jeho službách a dalších akcích. Uživatel bere na vědomí, že důvodem zpracování osobních údajů poskytnutých při učinění rezervace, je dále možnost trasování v případě výskytu onemocnění covid-19 u některého z uživatelů.

3.5.   Osobní a další údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny rezervace (vstupenky/voucheru), jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a poskytovatel k těmto údajům nemá přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu s obchodními podmínkami provozovatelů těchto internetových platebních bran.

3.6.   Osobní údaje jsou uživateli poskytovány dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že předání informací, plynoucí ze smluvních zajištění, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.

3.7.    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou: · osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy zpracování spokojenosti zákazníků; · osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme; ·obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů apod.; Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR a dalším orgánům veřejné správy. Poskytovatel jako správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (tj. do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.

3.8.   Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu trvání Olympijských festivalů a 14 dní po jejich skončení) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 2 (dvou) let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

3.9.   Zabezpečení osobních údajů: Přijímáme technická a organizačně bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

3.10.  Odvolání souhlasu Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: olympijskyfestival@olympic.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

3.11.  Práva subjektu údajů Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
· právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
· právo osobní údaje opravit či doplnit;
· právo požadovat omezení zpracování;
· právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
· právo požadovat přenesení údajů;
· právo na přístup k osobním údajům;
· právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
· právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

3.12.  Právo vznést námitku. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

3.13.  Kontaktní údaje. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního e-mailu olympijskyfestival@olympic.cz nebo písemně na naší adrese: Olympic Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

4.     CENA VSTUPENEK, CENA REZERVACE A PLATBA

4.1.   Rezervace vstupu a vstup do areálu Olympijského festivalu je zpoplatněn 200,-Kč vč. DPH na osobu,  děti 6-12 let 100 Kč vč. DPH na osobu. Děti do 6 let (ke dni vstupu do areálu Olympijského festivalu), ZTP nebo senioři nad 65 let mají vstup do areálu Olympijského festivalu zdarma; při vstupu je poskytovatel oprávněn kontrolovat nárok dané osoby na vstupenku zdarma. Rezervace ubytování a sportovišť jsou zpoplatněny dle ceníku uvedeného na webové stránce www.olympijskyfestival.cz. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Cena ubytování nezahrnuje místní poplatek 10 Kč/os./noc, který je nutné uhradit na místě. 

4.2.   Na ceny uvedené na webové stránce se nevztahují žádné slevy.

4.3.   Platbu rezervace je možné provést prostřednictvím platební brány GP webpay.

5.     ZRUŠENÍ REZERVACE A VRÁCENÍ REZERVAČNÍHO POPLATKU

5.1.   Zrušení rezervace je možné uskutečnit přes internet prostřednictvím rezervačního systému.

5.2.   Rezervace vstupu do areálu může být zrušena nejpozději do půlnoci dne předcházejícího dni rezervovaného vstupu do areálu. Rezervace ubytování může být zrušena nejpozději 15 dnů předem. Při zrušení rezervace ubytování 14 dnů předem, bude účtován 50% storno poplatek, při zrušení 3 dny předem, bude účtován 100% storno poplatek. Rezervace sportoviště může být zrušena nejpozději 30 minut před začátkem rezervace, poté již není možné rezervaci zrušit nebo vyměňovat. V ostatních případech nelze od nákupu vstupenky (rezervace) odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž rezervace (vstupenka) opravňuje, je poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).

5.3.   V případě, že rezervace byla včas zrušena, bude rezervační poplatek vrácen uživateli v plné výši, a to do 14 dnů od zrušení rezervace.

5.4.   Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci nebo aktuálních epidemiologických opatření zrušit rezervaci do Olympijského festival a/nebo na dané sportoviště. V takovém případě vrací poskytovatel celou částku všem rezervovaným platícím uživatelům.

6.     REKLAMACE

6.1.   Za ztracené či zničené vstupenky/vouchery se neposkytuje náhrada.

6.2.   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících (zejména sportovců) a termínu, příp. místa v rámci lokality Olympijského festivalu konání příslušné sportovní aktivity. Změna tohoto charakteru nezakládá právo uživatele k vrácení vstupenky/voucheru. Nákupem vstupenky/voucheru bere uživatel toto právo poskytovatele na vědomí.

6.3.   Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodu, že uživateli nelze doručit vstupenku/voucher na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).

6.4.   V případě, že uživatel neobdrží vstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty, kdy mělo dojít k doručení vstupenky, kontaktovat správce systému, a to telefonicky na čísle +420 605 386 974 nebo e-mailem na adrese adam.portuzak@inspire.cz a oznámit, že uhrazená vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky.  V případě, že provozovatel systému/popř. poskytovatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla uživateli v řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 6.3, bude vstupenka uživateli opětovně zaslána (pokud je s ohledem na datum rezervované akce relevantní), příp. poskytnuta vstupenka na jiný volný termín dle výběru uživatele a zaslána na uživatelem zadaný e-mail, příp. pokud si uživatel nezvolí náhradní termín, bude mu vrácena kupní cena v plném rozsahu.

6.5.   V případě, že uživateli bude po provedení platby vstupenky prostřednictvím platební brány GP webpay z jeho účtu odečtena částka v nesprávné výši, je uživatel oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou uživatel použil k platbě za vstupenku (rezervaci).

6.6.   Reklamovat nelze v žádném případě vstupenky (rezervace) zakoupené mimo rezervační portál poskytovatele.

6.7.   Reklamace ze strany uživatelů jsou vyřizovány e-mailem na adrese olympijskyfestival@olympic.cz, případně osobně přímo u sportoviště v Olympijských festivalech.

7.     Závěrečná ustanovení

7.1.   Tyto obchodní podmínky jsou jediné platné a závazné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.

7.2.   Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

7.3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a účinnost poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.olympijskyfestival.cz.

7.4.   Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí českým právním řádem.

7.5.   Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím rezervačního systému provozovaného poskytovatelem budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně dohodou stran.

7.6.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2023.
 
Kontaktní údaje:
Olympic Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Zákaznická linka: 736 201 766
Zákaznický email: olympijskyfestival@olympic.cz
 
Praha 1. 11. 2023
 
 
Mgr. Petr Graclík
Olympic Festival s.r.o.
jednatel